วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชาสัมพันธ์ประชุมเครือข่าย NECภาคตะวันออก


สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่ม NEC ม.บูรพารุ่น 11/2551ทุกท่านครับผมเองและเพื่อนๆในกลุ่มเราหลายท่านได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารและเป็นที่ปรึกษาชมรม NEC-ภาคตะวันออกและได้ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของชมรมมาแล้วบางส่วนในโอกาสที่ชมรมจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ของชมรมผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆเราทุกท่านขอให้ไปร่วมประชุมกันให้มากๆและพร้อมเพียงกันด้วยครับ-ขอให้พบกันในที่ประชุมนะครับ
::
เรียน เพื่อนๆ NEC ในภาคตะวันออกทุกท่าน
คณะกรรมการเครือข่าย NEC ภาคตะวันออกได้มีมติให้ประชุมใหญ่วิสามัญเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2552 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อ่าวอุดม) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
2.ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย NEC ภาคตะวันออก ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่ 2/2552
3.เรื่องพิจารณา
3.1 เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออกเป็นสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่
3.2 เรื่อง ข้อบังคับสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่
3.3 เรื่อง คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการใหม่
3.4 เรื่อง ขออนุมัติจดทะเบียนผู้ค้าพานิชอีเล็คทรอนิกส์ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.5 เรื่อง การจัดงาน NEC Fair ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน NEC Fair ประจำปี 2552 ฝ่ายต่างๆ
3.7 เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่(NEC)ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตามมาตรการต่างๆ (ประสานงานในเรื่องหนี้สินและเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือพิเศษในภาวะวิกฤติ)
3.8 เรื่อง สินเชื่ออุตสาหกรรมรายย่อย
3.9 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายฯ และสำรวจความต้องการสมาชิกและจัดทำแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย NEC ปีงบประมาณ 2553
3.10 เรื่อง การเปิดที่ทำการเครือข่ายฯ
3.11 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเครือข่ายฯ
4.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อความเข็มแข็งของเครือข่ายและช่วยเหลือเกื้อกูลทางธุรกิจกันและกันให้ยั่งยืนดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

::

เรียน เครือข่าย NEC จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกและคณะกรรมการ NEC ทุกรุ่น โปรดทราบ
ขอความร่วมมือช่วยแจ้งยอดจำนวนผู้เข้าประชุมใหญ่วิสามัญเครือข่าย NEC ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2552 ที่จะประชุมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อ่าวอุดม) จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะลงทะเบียนผู้เข้าประชุมเวลา 9.00 น.เป็นต้นไปนั้น
ขอความร่วมมือทุกรุ่น ทุกเครือข่ายจังหวัดช่วยแจ้งยอดจำนวนผู้เข้าประชุมมาถึงผม ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม นี้ด้วยครับ จะได้เตรียมการเรื่องสถานที่และอาหารให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ

::
เรียน ประธานเครือข่าย NEC จังหวัดต่างๆภาคตะวันออกทุกท่าน
รบกวนให้ท่านประธานทุกจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์เชิญเพื่อนๆ NEC ในจังหวัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญเครือข่าย NEC ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2552 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา(อ่าวอุดม) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน
และกรุณายืนยันจำนวนผู้เข้าประชุมผ่านทางเวปไซต์เครือข่ายภาคนี้ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ด้วยครับ ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายและเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ยั่งยืนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: