วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

รายชื่อคณะทำงาน NEC ภาคตะวันออก

รายชื่อคณะทำงาน NEC ภาคตะวันออก
รายชื่อของคณะทำงานในเครื่อข่ายผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออกซึ่งจัดโดย
สำนักงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาห์กรรมภาคที่ 9 กระทรวงอุตสาห์กรรม ได้จัด
ให้มีการเลีอกตั้งให้เกิดคณะทำงานเครื่อข่ายของผู้ประกอบการใหม่ NEC
โดยมีรายชื่อของคณะทำงานดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: