วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บทสรุปและแผนงาน "เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออก"

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัตรการเรื่อง
"เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออก "
โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะจัดตั้งเครือข่ายของผู้ประกอบการใหม่ในภาคตะวันออกทั้งหมดที่ได้ผ่านการอบรมในแต่ละจังหวัด ได้มารวมตัวเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งจบการฝึกอบรมหรือที่จบการอบรมไปนานแล้วได้เข้ามาร่วมกันจัดตั้งเป็เครือข่ายจะได้เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยกันระดมสมองนการช่วยกันพัฒนาธุรกิจของเครือข่ายทุกจังหวัดให้ประสพผลสำเร็จทุกคนที่ได้รับการอบรม จากโครงการผู้ประกอบการใหม่ของ ศภ.9 กสอ. โดยจัดการสัมมนาที่ โรงแรม เดอะฮอร์สชู พอยท์ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: